Meny
Antikvariat logo

(MESSENIUS, JOHANNES)

Sanfärdigt och rättmätigt geenswar/ emoot then lögnachtige smädeskrifft/ som een dansk man Petrus Parvus Rosefontanus benämdt/ åhr M.DLX. effter Christi bördh/ haffuer aff trycket/ på then lofflige Swea och Götha nation/ aff ijdhel haat och affwund/ uthgå låthet/ först på latijn skreffuet aff höghlärdh man/ J. M. och nu på thet swenska tungemål/ gemeene Sweriges rijkes inbyggiare til stoor nytta och behagh/ transfererat aff Heinrico M. Chem. Wiburgo-Carelio.

reh46407A

Sthlm, C. Reusnero, 1612. 8:o. (16),187,168-69,190-293,284-85,296-300,(1,3 blanka) s. Titelsidan tryckt i rött och svart. Titelbladets baksida med Sturevapnet i träsnitt. + MÜLLER, LAURENTIUS. Korte och sanfärdige beskrifwelse om någre förnämlighe och tänckwärdighe saker/ som uti the tre stormächtige konungars och potentaters/ k. Johan then III til Swerighe/ k. Stephani Battori til Polen/ theslikes storförstens Iwan Wasiliewitz til Muskow/ regementz tidh uthi Swerighe/ Polen/ Rysland/ Lijfland och Littowen förlupne äre. Hwaruthinnan och beskriffues om the swenskes krijgh emot ryssen sampt andre märklighe saker och handlingar/ som för närwarande tijdz tilstånd skull til at läsa och wetta äre ganska nyttighe. Uthtolkade och publicerade aff Erico Schrodero. Sthlm, I. Meurer, 1629. 8:o. (16),224 s. Titelsidan tryckt i rött och svart. Solkigt och snedläst samtida pergamentbd med rester av en handskriven titel på ryggen. Blåa snitt. Insidan av pärmarna med gamla bläcknoteringar. Svaga inre falsar och med en smärre skada upptill på den bakre pärmens insida. Titelbladet till det första arbetet ngt solkigt och med gamla anteckningar och namnteckningar. Inlagan genomgående ngt bruntonad och lagerfläckig. En fuktfläck i övre marginalen på s. 19-38 och ett nagg i övre marginalen på s. 219. Fuktränder i övre marginalen på s. 165-66 och 203-06. Med sentensen ”Alis Jehova Spiro” bakom vars begynnelsebokstäver Anders Jacobis [svecus?] initialer döljer sig. Med dennes och Jacob Troilius namnteckningar, den senare daterad i Västerås 1707, samt Gösta Bodmans exlibris.

Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 608-09 respektive 631. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 2500 för Messenius och 3246, noten, för Müller. Messenius latinska original, ”Retorsio impostararum”, utkom samma år. Det är ett angrepp på Svanings, under falskt namn, utgivna ”Refutatio calumniarum” 1561, som är en kritik av Johannes Magnus. Frågan hade aktualiserats av Kalmarkriget 1611. Översättaren Henrik Martin Kemner var född i Viborg och verksam som svensk-finsk präst i Baltikum. Det andra arbetet är ur Schroderus imponerande översättningsproduktion och originalet, ”Septentrionalische Historien”, utkom 1585 och behandlar krigen i Baltikum fram till detta år. Jacob Troilius (1657-1717) var kyrkoherde i Husby. Enligt ”Västerås stifts herdaminne” var ”hans nöje vid lediga stunder [...] att granska och samla forntidens häfder, men i synnerhet lärde mäns bref, som han flitigt afskref”. Böcker ur hans samling har även hittat vägen till offentliga bibliotek i Stockholm och Linköping.

22 000 SEK

Om säljaren

Mats Rehnström

Rara böcker, handskrifter, bokväsen, svensk litteratur- & lärdomshistoria.

Jakobsgatan 27b, Box 16394

SE-103 27 Stockholm, SE

E-post: info@rehnstroem.se

Hemsida: http://www.matsrehnstroem.se/

Telefon: +46 8 411 92 24

Fax: +46 8 411 94 61

VAT: SE 660 227 101 401

Öppettider
torsdag:
15:00-18:30